Vyhodnocení dotazníkového průzkumu – Pocitová mapa obyvatel Jedovnic

Zajímá nás, jak jsou Jedovnice vnímány jejich obyvateli a návštěvníky, a proto jsme je požádali o zapojení do tvorby pocitové mapy – tedy prostorového znázornění míst, která vnímají pozitivně či negativně, kde rádi tráví volný čas nebo míst, která by si podle nich zasloužila změnu.

Respondenti měli možnost zapojit se buď prostřednictvím online dotazníku, který byl zveřejněn na webových stránkách, na facebookovém a instagramovém profilu RESTARTu, v období od 20. srpna 2022 do 11. září 2022; nebo formou tištěného dotazníku, který byl k dispozici na osobním setkání s RESTARTem na Barachově 10. září 2022. Tento papírový dotazník byl zároveň doplněn tištěnou mapou Jedovnic v měřítku 1:10 000, kam mohli respondenti barevnými špendlíky vyznačovat místa dle určených kategorií. Online dotazník vyplnilo 13 respondentů, tištěnou verzi pak 25 respondentů.

Vzhledem k tomu, že celý průzkum byl vytvořen jako příklad, jak zapojit obyvatelstvo do rozhodování a plánování rozvoje obce, ve které žijí či kterou navštěvují, a vzhledem k tomu, že složení respondentů nepředstavuje reprezentativní vzorek obyvatelstva, nelze považovat výsledky výzkumu za relevantní pro vytváření budoucích rozvojových strategií městyse. Nicméně i přesto průzkum přinesl zajímavé výsledky, na základě kterých lze navrhnout několik návrhů, doporučení a zejména stanovení priorit pro budoucí fungování městysu.

Předkládáme zde detailně vypracovaný návrh průzkumu, včetně metodiky, grafického výstupu i příkladů interpretace výsledků. Může se jednat o podklad pro další podobné průzkumy veřejného mínění. Podobné pocitové mapy mohou být také vytvářeny pouze pro určité skupiny obyvatel, např. pocitová mapa dětí, pocitová mapa seniorů, pocitová mapa turistů nebo pro vymezenou oblast obce, např. pocitová mapa náměstí, pocitová mapa oblasti kolem rybníka apod. Jedná se o průzkum, jehož vstupní náklady jsou velmi malé a jediným předpokladem je tak ochota vedení obce komunikovat se svými obyvateli, odhodlání vyslechnout jejich názory, přání a obavy a schopnost s těmito informacemi pracovat.

Jaké výsledky přinesl dotazníkový průzkum?

Hlavním výstupem je Pocitová mapa obyvatel Jedovnic, kterou si můžete prohlédnout ZDE. Kompletní rozbor a statistické vyhodnocení z dotazníkového průzkumu pak naleznete ZDE.

Respondenti v rámci všech 5 kategorií: Tady se mi líbí, Tady se mi nelíbí, Tady se necítím bezpečně, Tady rád/ráda trávím volný čas, Tady by to chtělo změnu; uvedli dohromady 280 míst, přičemž místa se mohla napříč kategoriemi opakovat. Unikátních míst napříč kategoriemi bylo 96. Absolutně nejčastěji uváděným místem bylo Kolem rybníka Olšovce, které bylo zmíněno celkem 33x, a to v kategoriích Tady se mi líbí a Tady rád/a trávím volný čas. Druhým nejčastěji uváděným místem bylo Výletiště Barachov, které bylo zmíněno 14x, a to opět v kategoriích Tady se mi líbí a Tady rád/a trávím volný čas. Zde je nutno uvést, že tento výsledek může být do značné míry ovlivněn tím, že průzkum s papírovými dotazníky probíhal právě na prostranství u restaurace Barachov, tedy respondenti byli při vyplňování dotazníku přímo přítomni na tomto místě. Na papírových dotaznících uvedla Barachov vice než třetina respondentů. Třetím nejvíce uváděným místem bylo Náměstí. Na rozdíl od prvních dvou míst se Náměstí objevilo pouze v kategoriích Tady se mi nelíbí, Tady se necítím bezpečně a Tady by to chtělo změnu.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 38 respondentů, z toho 25 žen a 12 mužů, jeden respondent neuvedl pohlaví. 33 respondentů uvedlo, že má bydliště v Jedovnicích, 1 respondent bydliště neuvedl a 4 respondenti uvedli, že nemají bydliště v Jedovnicích. Z těchto 4 respondentů 3 uvedli, že do Jedovnic jezdí za příbuznými/přáteli, kteří v Jedovnicích bydlí/vlastní nemovitost, přičemž 2 z nich do Jedovnic zároveň jezdí trávit také volný čas (kroužky, spolky, sport, kultura, individuální rekreace…) a 1 respondentka zde ještě navštěvuje také školu.

Vytvoření Pocitové mapy obyvatel Jedovnic ve spojení s dotazníkovým šetřením je jednou z možností, jak získat data od občanů, která mohou být využita jak k tvorbě územních a strategických plánů, urbanistických koncepcí a dalších rozvojových dokumentů, tak k plánování investičních akcí a budování nové občanské vybavenosti, která bude zacílena přímo na konkrétní potřeby obyvatel.

Obr. 1: Pocitová mapa obyvatel Jedovnic – kategorie Tady rád/a trávím volný čas. Místa v kategorii jsou zřetelně prostorově rozložena především v extravilánu městysu. Po rozkliknutí bodu na mapě nebo názvu místa v seznamu na levé straně se otevře karta daného místa. V popisu jsou pak uvedeny odrážky s komentáři k místům, které respondenti uváděli v dotaznících. Každá odrážka představuje komentář jednoho respondenta.

Vyhodnocení pocitové mapy je provedeno na základě prostorového rozložení jednotlivých míst v rámci k.ú. Jedovnice. Lze sledovat, jakým způsobem jsou body umístěny v intravilánu nebo extravilánu obce, zda se některá místa koncentrují v jedné lokalitě či do jaké míry se prolínají napříč kategoriemi. Při prohlížení pocitové mapy lze vybrat jednu kategorii nebo jen některé kategorie nebo si zobrazit celkovou mapu se všemi místy. Mapu lze libovolně přibližovat a oddalovat.

Nejčastěji uváděná místa

Graf 1: Nejčastěji uváděná místa dle jednotlivých kategorií: Tady se mi líbí – zeleně, Tady se mi nelíbí – červeně, Tady se necítím bezpečně – černě, Tady rád/a trávím volný čas – fialově, Tady by to chtělo změnu – žlutě. Čísla v závorce uvádějí počet respondentů, kteří dané místo uvedli.

V grafu č. 1 jsou znázorněna místa, která byla uváděna nejvíce v rámci všech skupin respondentů. Absolutně nejvíc krát bylo zmíněno místo Kolem rybníka Olšovce, a to hned ve dvou kategoriích, které se však vzájemně prolínají – Tady se mi líbí a Tady rád/a trávím volný čas. Toto místo uvedlo 66 % všech respondentů. Mezi negativně vnímanými místy figuruje na první pozici Náměstí, které uvedlo 24 % všech respondentů ve třech kategoriích Tady se mi nelíbí, Tady se necítím bezpečně a Tady by to chtělo změnu. Zvláštní postavení má Křižovatka u benzinky, kterou uvedlo 21 % všech respondentů, přičemž se toto místo objevilo pouze v kategorii Tady se necítím bezpečně, kde je výrazně nejzastoupenějším místem.

Ukázky ze statistického výstupu

Níže vám pro názornost předkládáme ukázku našeho dotazníkového průzkumu. Kompletní dokument s rozbory, grafy a statistickým vyhodnocením je k nahlédnutí ve formátu .pdf ZDE.

Tady se mi nelíbí

Graf 2: Místa, která uvedli alespoň 2 respondenti, podle zastoupení v kategorii Tady se mi nelíbí.

Nejvíce negativně vnímaným místem, co se týče jeho vzhledu, je Náměstí. Kritizovaná je především nejednotnost a množství dlažby, žádná či malé množství zeleně, málo květinové výzdoby, chybějící odpočinková zóna či vyhrazení většiny plochy pro parkování a pohyb aut.
Dalším místem, které se respondentům nelíbí, je objekt bývalé restaurace Riviéra společně s přilehlou ubytovnou a okolím. K tomuto místu neuvedl ani jeden z respondentů žádné doplňující komentáře. Zároveň se toto místo objevuje i v kategorii Tady se necítím bezpečně.
Základní školu uvedli výhradně respondenti do 18 let, lze předpokládat, že se jedná o současné žáky školy. Jako důvod byl uváděn špatný přístup školy, šikana, pomluvy učitelů, nekvalitní učitelé, obědy či nekomfortní přístup ke škole. Negativně je vnímána také plocha vedle asfaltového parkoviště, taktéž nazývána jako pískové parkoviště, která je považována za velkou nevyužitou plochu. Vzhled kruhové křižovatky v Chaloupkách je dlouhodobě hodnocen negativně, na podzim 2022 začala její rekonstrukce. Respondenti vyjádřili přání, aby obec aktivně spolupracovala na řešení budoucího vzhledu “kruháče”.

Tady rád/a trávím volný čas

Místa v této kategorii se často shodují s místy v kategorii Tady se mi líbí, což souvisí s přírodním potenciálem Jedovnic – na prvních místech se zde objevují stejné lokality, tedy Kolem rybníka Olšovce, lesy či Okolí Budkovanu. Můžeme zde pozorovat zřejmou souvislost mezi estetikou místa a touhou v daném místě pobývat a aktivně trávit čas. Většina z uvedených lokalit v této kategorii se nachází v bezprostředním okolí rybníka Olšovce – autokemp, Barachov, Surfbar, hráz mezi rybníky, tenisové kurty, promenáda u Riviéry, kaštanová alej nebo v ostatních turisticky atraktivních místech (Harbechy, Propadání).

Graf 3: Místa, která uvedli alespoň 2 respondenti, podle zastoupení v kategorii Tady rád/a trávím čas.

Anketní lístky a odpovědi dětí

V průběhu setkání s RESTARTem, které se konalo na Barachově 10. září 2022, jste také vyplňovali krátké anketní otázky. Zapojily se také děti, pro které byl připraven krátký dotazník. Zde jsou odpovědi, které se v nich sešly.

Co vám v Jedovnicích chybí:

 • komunitní centrum
 • čistá voda na koupání
 • smysluplnost
 • slušnost
 • skluzavka na hřišti u kostela
 • kolotoče
 • cyklostezka směrem do Ochoze (propojení do Brna)
 • komunikace s občany Jedovnic
 • lepší komunikaci mezi vedením obce a občany
 • pěkné dětské hřiště, hřiště pro velké
 • hřiště pro děti 8+
 • tělocvična pro ZŠ a hřiště venkovní
 • funkční ZŠ (není to již co to bylo za pana ředitele F. Štycha)
 • dětské multifunkční hřiště
 • dětské hřiště pro děti (1-15 let) – zpevněný povrch, aby na něm po dešti nebylo bláto
 • dětské hřiště
 • skatepark
 • opravené cesty
 • venkovní hřiště na volejbal / multifunkční hřiště
 • sportovní areál
 • travnaté plocha pro děti, které si chtějí hrát a na hřiště (fotbalové) nemohou
 • v Jedovnicích je málo laviček
 • počet laviček na náměstí
 • organizace se nemají kde scházet
 • Prostory, kde se mohou setkávat lidé (jedovnické spolky, Svaz tělesně postižených, Čevený kříž, Klub dobré pohody atd.)
 • Stálá lékařská služba na obvodě Jedovnice, po odchodu Mudr. Grimové se tam střídají lékaři. Mudr. Procházková ordinuje 3 dny v týdnu, 2 dny v týdnu zástup nebo dovolená.

Co je v současnosti největší problém Jedovnic:

 • nedostatečná komunikace vedení obce s občany
 • špatná komunikace s občany
 • rozšiřování bytové zástavby
 • obecní komunikace
 • chybějící přechody pro chodce
 • špatná renovace silnice na Kopečku
 • nevyužití turistického ruchu pro Jedovnice
 • starosta
 • nezájem většiny místních o dění v obci
 • velmi patrný, rozdílný přístup k jednotlivým částem Jedovnic
 • investování peněz (do ničeho)
 • velký počet turistů
 • lihovar, sýpka
 • Riviera
 • chybí sportoviště (dětské hřiště)
 • málo kulturních akcí pro mladé (koncerty, divadla, festivaly)

Co byste vzkázali nové starostce/novému starostovi:

 • lepší komunikace s občany
 • zlepšit úklid náměstí
 • slovní základ slova je “starost” – takže by se měl především starat o svěřený městys a jeho obyvatele
 • ať jsou šťastní, mají se dobře a nejsou nemocní
 • vždy to má cenu
 • pevné nervy
 • Vemte to za jiný – lepší konec, chce to ucelenou koncepci pro rozvoj obce, zachovejte ještě zbylé historické budovy
 • Opusťte staré vyjeté koleje!! Zachovejte historické stavby, které tu ještě zbyly.
 • ať myslí na lidi
 • ať “zatáhne” občany do rozhodování o budoucím místě k životu
 • málo přechodů pro chodce
 • Raději budovat dráž a pečlivě, než to lepit hned a levně. Přemýšlet o budoucnosti našich dětí a občanů.
 • Více se ptát obyvatel a komunikovat s nimi, respektovat je a projekty propracovat detailně, lépe zpracovávat dotace.

Dominika Cejnarová a Jaromír Cejnar

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *